Khi nào tên doanh nghiệp bị cho là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp?

Tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp là tên sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp. Trừ trường hợp, chủ sở hữu tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý chấp thuận cho phép sử dụng.

Căn cứ xác định sự xâm phạm dựa trên các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm nếu đặt tên doanh nghiệp xâm phạm quyn sở hữu trí tuệTrường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thì doanh nghiệp phải đăng ký đi tên.

Chủ th bị xâm phạm có quyền đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cu doanh nghiệp có tên xâm phạm phải đi tên. Ngoài ra, chủ thể quyền sở hữu công nghiệp phải gửi kèm những tài liệu sau:

– Bản sao hợp lệ văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền về việc sử dụng tên doanh nghiệp là xâm phạm quyền sở hu công nghiệp;

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dn địa lý; bản trích lục Sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu, chỉ dn địa lý được bảo hộ do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp cấp; bản sao hp lệ Giấy chứng nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp cấp.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ giấy tờ trên, Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo yêu cu doanh nghiệp có tên xâm phạm tiến hành thay đổi tên doanh nghiệp.

Trong thời hạn 02 tháng, kể từ ngày ra Thông báo, nếu doanh nghiệp không thay đổi tên theo yêu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó doanh nghiệp buộc thay đổi tên hoặc buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp. Nếu tổ chức, cá nhân vi phạm không thực hiện trong thời hạn luật định thì cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh để yêu cầu doanh nghiệp báo cáo giải trình. 

Nếu doanh nghiệp không báo cáo, Phòng Đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Để tránh những rủi ro không đáng có, doanh nghiệp có thể tham khảo các nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đã đăng ký và được lưu giữ tại http://www.noip.gov.vn/.

Tham khảo: Một số lưu ý khi đặt tên doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *