QCTC HĐ Ban Giám đốc

QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN (Ban hành kèm theo Quyết định số: ……/20../QĐ/HĐQT- TN ngày ….. tháng …..năm 2019 của Hội đồng Quản trị Công ty CP TÀI NGUYÊN) CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG ĐIỀU 1: Ban...

Chi tiết