Cuộc Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường

Ngoài cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thì các cổ đông công ty cổ phần có thể triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Vậy điều kiện, quy trình tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường như thế nào? Bài viết sau đây của Luật Tài Nguyên sẽ làm rõ vấn đề này.

1. Trường hợp họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Hội đồng quản trị triệu tập họp bất thường ĐHĐCĐ trong trường hợp sau đây:

 1. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;
 2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
 3. Theo yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty;
 4. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
 5. Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Thẩm quyền triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

 • Hội đồng quản trị triệu tập họp bất thường ĐHĐCĐ.
 • Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 • Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này.

3. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

3.1 Cuộc họp lần thứ nhất

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

3.2 Cuộc họp lần thứ hai

 • Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác.
 • Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

3.3 Cuộc họp lần thứ ba

 • Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác.
 • Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty.

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn ngắn hơn.

5. Quy trình họp Đại hội đồng cổ đông

Tương tự như họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trên đây là những nội dung liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay với Luật Tài Nguyên để được tư vấn hỗ trợ.

[kkstarratings force]

Giải đáp pháp luật

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, chúng tôi sẽ gọi lại ngay cho bạn  Để lại bình luận