Có bắt buộc phải thành lập công đoàn tại doanh nghiệp không?

Có bắt buộc phải thành lập công đoàn tại doanh nghiệp không?

Câu hỏi: Chào luật sư, tôi hiện đang quản lý một doanh nghiệp nhỏ với khoảng 10 lao động. Cho tôi hỏi là, có bắt buộc phải thành lập công đoàn tại doanh nghiệp không? Nếu có thì thủ tục thành lập như thế nào? Tôi xin cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi. Chúng tôi xin giải đáp vấn đề của bạn như sau:

Luật Công Đoàn quy định về vấn đề thành lập công đoàn:

“Điều 6. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động công đoàn

1. Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

2. Công đoàn được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.”

Như vậy, Công đoàn được lập lên dựa trên tinh thần tự nguyện, doanh nghiệp không bắt buộc thành lập công đoàn tại cơ sở mình. Trong trường hợp này, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện trách nhiệm của công đoàn cơ sở theo quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật lao động:

“1. Công đoàn cơ sở thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; tham gia, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động, quy chế dân chủ ở doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; tham gia, hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động; đối thoại, hợp tác với người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.”

Thủ tục thành lập Công đoàn:

“Điều 189. Thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức

1. Người lao động làm việc trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định của Luật công đoàn.

2. Công đoàn cấp trên cơ sở có quyền và trách nhiệm vận động người lao động gia nhập công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; có quyền yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương tạo điều kiện và hỗ trợ việc thành lập công đoàn cơ sở.

3. Khi công đoàn cơ sở được thành lập theo đúng quy định của Luật công đoàn thì người sử dụng lao động phải thừa nhận và tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn cơ sở hoạt động.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *