Chủ tịch Hội đồng quản trị là gì? Chức năng, quyền hạn

Chủ tịch Hội đồng quản trị là gì? Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT trong Công ty cổ phần được quy định như thế nào? Bài viết sau của Luật Tài Nguyên sẽ giúp bạn làm rõ vấn đề này.

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là gì?

Theo quy định tại Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020 thỉ Chủ tịch HĐQT là:

 • Là thành viên HĐQT
 • Là người đứng đầu, đại diện cho HĐQT/Đại hội đồng cổ đông
 • Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm làm Tổng giám đốc/Giám đốc công ty trừ trường hợp sau:
  • Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  • Điều lệ công ty và pháp luật về chứng khoán không có quy định khác

2. Điều kiện làm Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thứ nhất, phải được bầu bởi Hội đồng quản trị:

HĐQT tiến hành bầu một thành viên trong HĐQT làm Chủ tịch HĐQT tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó.

Thứ hai, đáp ứng các điều kiện chung để trở thành thành viên Hội đồng quản trị:

 1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 3. Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;
 4. Đối với doanh nghiệp nhà nước và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp thì thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc,Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT

Khoản 3 Điều 156 Luật Doanh nghiệp quy định Chủ tịch HĐQT có quyền và nghĩa vụ sau đây:

 1. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT;
 2. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp HĐQT;
 3. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
 4. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
 5. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
 6. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình: phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. 

Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch HĐQT chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của HĐQT.

Trên đây là những nội dung liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị là gì? Hi vọng những chia sẻ trên sẽ hữu ích cho bạn!

Đánh giá
Đánh giá

Giải đáp pháp luật

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, chúng tôi sẽ gọi lại ngay cho bạn  Để lại bình luận