Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

10/04/2020

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

04/04/2020

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Chuyển giao quyền tác giả

Chuyển nhượng quyền tác giả

Chuyển nhượng quyền liên quan

03/04/2020

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Chủ sở hữu quyền tác giả

24/03/2020