Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp

Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp Song song với mục tiêu tăng trưởng và hiệu quả, hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ có vai trò quyết định trong sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp. Với đội ngũ Luật sư, [...]

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp

BETTERLAW là đơn vị tư vấn Luật – Với các Luật sư, chuyên gia tư vấn có trình độ, kinh nghiệm nhiều năm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận nghiệp vụ: Tư vấn Luật – Tư vấn Doanh nghiệp – Tư vấn Đầu tư – Tư [...]

Tư vấn quản lý rủi ro cho doanh nghiệp

Tư vấn quản lý rủi ro cho doanh nghiệp Mọi doanh nghiệp hoạt động đều hướng tới mục tiêu tạo ra lợi thế cạnh tranh và đem lại giá trị tăng thêm cho những đối tác bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp gắn kết chặt chẽ với hoạt [...]

Xây dựng quy chế tổ chức hoạt động của ban giám đốc

QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ABC (Ban hành kèm theo Quyết định số__/QĐ- HĐQT ngày__ tháng__ năm __ của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần ABC) CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG ĐIỀU 1: Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần ABC [...]