Mẫu quy chế tổ chức hoạt động các phòng ban

                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……………………, ngày tháng năm………..   QUY CHẾ TỔ CHỨC – HOẠT ĐỘNG CÔNG TY/BỘ PHẬN/PHÒNG BAN………………………… ===o0o=== (Ban hành theo Quyết định số……………………………, ngày ………/………/ 20……)   CHƯƠNG I NHỮNG QUI [...]