Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa
Liên hệ

HÃNG LUẬT BETTER 

HOTLINE

LUẬT SƯ NGUYỄN HOÀNG
0936.08.03.08
0936.061.359

LUẬT SƯ LẠI TRANG
0989.143.058
0936.041.359

Emailhangluatbetter@gmail.com 
Địa chỉ
: Số 3, Vũ Phạm Hàm, P. Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội

 

Video
Quảng cáo
KleenOil Filler demo
KleenOil Filler demo
KleenOil Filler demo

MẪU QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÁC PHÒNG BAN

 

                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……………………, ngày tháng năm………..

 

QUY CHẾ TỔ CHỨC - HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY/BỘ PHẬN/PHÒNG BAN…………………………
===o0o===

(Ban hành theo Quyết định số……………………………, ngày ………/………/ 20……)

 

CHƯƠNG I
NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG


Điều 1: MỤC ĐÍCH
1.1. ……………………………………………………………………………………………………
1.2. …………………………………………………………………………………………………

Điều 2: VỊ TRÍ
2.1. ……………………………………………………………………………………………………
2.2. ……………………………………………………………………………………………………

CHƯƠNG II
CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Điều 3: CHỨC NĂNG
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 4: NHIỆM VỤ
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………


CHƯƠNG III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ ĐIỀU HÀNH


Điều 5: CƠ CẤU TỔ CHỨC (Vẽ sơ đồ – tham khảo sơ đồ đính kèm)

Điều 6: CƠ CHẾ ĐIỀU HÀNHĐiều 7: ĐỊNH BIÊN NHÂN SỰ
7.1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.2. ..………………………………………………………………………………………………………………………………………….


CHƯƠNG IV
TRÁCH NHIỆM – QUYỀN HẠN


Điều 8: GIÁM ĐỐC CÔNG TY/CHI NHÁNH/TRƯỞNG PHÒNG BAN (Người đứng đầu)

8.1. Trách nhiệm

8.2. Quyền hạn

Điều 9: PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY/ PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH/ PHÓ PHÒNG (nếu có)

9.1. Trách nhiệm

9.2. Quyền hạn

Điều 10: CÁC CHỨC DANH CÔNG VIỆC

10.1. Trách nhiệm

10.2. Quyền hạn

CHƯƠNG V
NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

 

Điều 11: NGUYÊN TẮC CHUNG

11.1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
11.2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 12: MỐI QUAN HỆ TRONG CÔNG VIỆC

12.1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
12.2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 13: CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

13.1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
13.2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 14: CHẾ ĐỘ HỘI HỌP

14.1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
14.2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………


CHƯƠNG VI

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT


Điều 15: KHEN THƯỞNG
15.1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
15.2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 16: KỶ LUẬT
16.1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
16.2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

CHƯƠNG VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 18: Quy chế cơ chế tổ chức –hoạt động của ………….có giá trị hiệu lực kể từ ngày …………..

Điều 19: Quy chế này chỉ được sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ theo đề nghị của (Giám đốc Cty/Chi nhánh/Trưởng phòng) được ………………duyệt hoặc khi có quyết định của ………...………

Điều 20: Quy chế này ban hành thay thế Quy chế…………………………đã ban hành kèm theo quyết định số …………………ký ngày………tháng…………năm…………(nếu có).

Điều 21: Các cấp điều hành, quản lý đơn vị chịu trách nhiệm triển khai cho CB-CNV tại đơn vị thực hiện theo đúng nội dung yêu cầu của Quy chế này.

CÔNG TY…………………………
TM. …………………………
CHỨC VỤ

Họ và tên người ký                    QUY CHẾ NÀY TẢI Ở ĐÂY


[Quay lại]


Các tin liên quan


Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2