Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa
Liên hệ

HÃNG LUẬT BETTER 

HOTLINE

LUẬT SƯ NGUYỄN HOÀNG
0936.08.03.08
0936.061.359

LUẬT SƯ LẠI TRANG
0989.143.058
0936.041.359

Emailhangluatbetter@gmail.com 
Địa chỉ
: Số 3, Vũ Phạm Hàm, P. Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội

 

Video
Quảng cáo
KleenOil Filler demo
KleenOil Filler demo
KleenOil Filler demo

TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Quản trị là quá trình thực hiện các tác động của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý để phối hợp hoạt động của các cá nhân và tập thể nhằm đạt các mục tiêu đã đề ra của tổ chức. Quản trị là quá trình làm việc với người khác và thông qua người khác để thực hiện các mục tiêu của tổ chức trong một môi trường luôn biến động. Quản trị là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra hoạt động của các thành viên trong tổ chức, sử dụng các nguồn lực  nhằm đạt đến sự thành công trong các mục tiêu đề ra của doanh nghiệp.
1. Xây dựng  hoạt động, tổ chức quản lý và điều hành Doanh nghiệp:
Các nội dung Luật sư của chúng tôi tiến hành:
- Phân tích mô hình quản lý thực tại của Doanh nghiệp và tư vấn, đưa ra mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp: Ban giám đốc, Các phòng chức năng, các văn phòng, phân xưởng, xí nghiệp...;
- Phân tích, xây dựng các chức năng quản lý của Công ty;
- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng Phòng, Ban, Phân xưởng sản xuất và các cơ sở kinh doanh trực thuộc;
- Xây dựng nhiệm vụ, quyền hạn của các cán bộ quản lý và quan hệ trong điều hành hoạt động của công ty;
- Thiết lập mối quan hệ chỉ đạo trực tiếp, gián tiếp và quan hệ phối hợp công tác giữa các cán bộ quản lý của Công ty, bao gồm cả Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc của Công ty;
- Thiết lập mối quan hệ công tác trong Công ty.
2. Tư vấn xây dựng Quy chế Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên:
Các nội dung Luật sư của chúng tôi tiến hành:
- Xác định trách nhiệm pháp lý của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên ;
- Xây dựng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên;
- Xây dựng nguyên tắc làm việc của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên
- Lập phương án cơ cấu thành viên và sự thay đổi thành viên của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên
- Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên
- Thiết lập mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên với Tổng Giám đốc Công ty và Ban Kiểm soát;
- Xây dựng phương án thực hiện các cuộc họp của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên;
- Phân tích và xây dựng phương án nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên;
3. Tư vấn xây dựng Quy chế Ban giám đốc.
Các nội dung chính Luật sư của chúng tôi tư vấn xây dựng:
- Tư vấn xây dựng cơ cấu bộ máy điều hành;
- Xây dựng các quy định về trách nhiệm pháp lý của Giám đốc/Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành;
- Tư vấn về tiêu chuẩn của Giám đốc/Tổng Giám đốc;
- Xây dựng các quy định về quyền và nghĩa vụ của Giám đốc/Tổng Giám đốc;
- Tư vấn và hướng dẫn việc uỷ quyền trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc/Tổng giám đốc;
- Xây dựng mối quan hệ giữa Giám đốc/Tổng giám đốc với Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Xây dựng các điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh phó Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc;
- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Trưởng bộ phận trong Công ty;
- Thiết lập quan hệ giữa Ban Giám đốc với các Trưởng bộ phận;
- Các nội dung khác có liên quan.
4. Quy chế quản lý nhân sự, chính sách tiền lương, tiền thưởng :
Các nội dung chính Luật sư của chúng tôi tư vấn xây dựng:
- Tư vấn xây dựng, hoàn thiện Điều lệ của doanh nghiệp;
 
- Tư vấn quy chế tổ chức quản lý và quan hệ điều hành của doanh nghiệp;
- Ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh cụ thể và các yếu tố đặc thù của mỗi doanh nghiệp;
- Công tác tuyển dụng và quản lý nhân sự của doanh nghiệp;
- Công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng công  tác của cán bộ, nhân viên trong doanh nghiệp;
- Chính sách tiền lương và các chính sách phụ cấp, đãi ngộ đối  với người lao động nhằm nâng cao sự gắn bó giữa các cán bộ, nhân viên với sự nghiệp lâu dài của  doanh nghiệp;
- Công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong Công ty;
- Xác định đơn giá và Quỹ tiền lương kế hoạch cả năm.
- Xác định cách thức tính trả lương đến từng lao động
- Xây dựng hệ thống đánh giá hoàn thành công việc, khen thưởng xử phạt.
- Quy định về thời điểm và quy trình tính trả lương và các chính sách lương đặc biệt.
- Ban hành, áp dụng và liên tục đánh giá, sửa đổi, bổ sung Quy chế
Và xây dựng các quy chế tổ chức hoạt động khác theo yêu cầu của doanh nghiệp.


Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:


LUẬT SƯ NGUYỄN HOÀNG

Điện thoại : 0936.08.03.08

Email         
hangluatbetter@gmail.com
 
Website      
http://giaidapphapluat.com  

[Quay lại]


Các tin liên quan

XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHO DOANH NGHIỆP
DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT THƯỜNG XUYÊN CHO DOANH NGHIỆP
TƯ VẤN QUẢN LÝ RỦI RO CHO DOANH NGHIỆP
XÂY DỰNG QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2